21
Sat, May

Aktuelno

 

U cilju planiranja budućih smjernica razvoja Skadarskog jezera u okviru projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na Prespanskom, Ohridskom i Skadarskom jezeru (CSBL)“, organizovan je sastanak predstavnika Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ) i Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) sa predstavnicima Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore - NP Skadarsko jezero i ostalim projektnim partnerima.

 

U cilju planiranja budućih smjernica razvoja Skadarskog jezera u okviru projekta „Očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta na Prespanskom, Ohridskom i Skadarskom jezeru (CSBL)“, organizovan je sastanak predstavnika Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ) i Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) sa predstavnicima Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore - NP Skadarsko jezero i ostalim projektnim partnerima.

skadarsko jezero 3Projekat CSBL (2012 - 2017. godina) koji je imao za cilj zaštitu ugroženih vrsta i poboljšanje prekograničnog upravljanja prirodnim resursima na jezerima u skladu sa ciljevima EU u oblasti zaštite životne sredine i biodiverziteta, finansirao je BMZ, a sprovodio GIZ. Glavni cilj okupljanja bio je predstavljanje dosadašnjih rezultata, kao i sagledavanje daljih prioriteta kada su u pitanju ove dvije oblasti.

Projektna komponenta Održivo ribarstvo imala je za cilj sprovođenje prekograničnog monitoringa populacija riba na Skadarskom jezeru u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, jačanje kapaciteta i pružanje dodatne obuke stručnim i tehničkim licima u oblasti ribarstva iz Crne Gore i Albanije. U toku je finalizacija Izvještaja „Riblja fauna i ribarstvo – Skadarsko jezero“ koji daje prikaz svih važnih staništa za ribe i preporuke za budući monitoring ihtiofaune. Imajući u vidu da je Skadarsko jezero prekogranično prirodno područje, zaključeno je da samo zajedničko i integralno upravljanje ribljim resursima garantuje održivo i dugoročno upravljanje ovim vodenim resursom.

sastanak Vranjina 18 10 2017Kada je riječ o zaštiti biodiverziteta, posebno su istaknuti rezultati u očuvanju pelikana, harizmatične vrste i zaštitnog znaka NP Skadarsko jezero, u vezi sa kojim se, primjenom konzervacionih metoda, razvila stabilna ptičja populacija.

Realizacija CSBL projekta doprinijela je pospješivanju institucionalne saradnje kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Očuvanje biodiverziteta zahtijeva tijesnu saradnju nadležnih organa, nevladinih organizacija, kao i ribarskih udruženja kako bi rezultati u zaštiti vrsta i staništa bili efikasniji.

Učesnici sastanka podržali su nastavak prekogranične saradnje u okviru III faze Projekta (2018 – 2020. godina) u cilju stvaranja jedinstvene baze podataka vrsta na cjelokupnoj površini jezera, što će biti osnov za preduzimanje daljih mjera očuvanja, te preporučili sveobuhvatna istraživanja, edukaciju i obuku stručnjaka i ribarskih udruženja i ujedno jačanje njihove uloge.   

Na sastanku su učestvovali predstavnici BMZ-a, GIZ-a, JPNPCG - NP Skadarsko jezero, Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kao i NVO Udruženje ribara Skadarskog jezera.

Sastanak je održan 18. oktobra 2017. godine u Upravnoj zgradi NP Skadarsko jezero na Vranjini.